Languages

Value Creation

เครื่อง CNC (Computer Numerical Control)

ระบบการทำงาน :

1. เรามีการเก็บสำรองวัตถุดิบไว้สำหรับการผลิตสินค้า ด้วยระบบการจัดการที่ดี

2. เทคโนโลยีสำหรับการทำสีที่พร้อมสำหรับงานทุกชนิด ด้วยเครื่องพ่นสีที่ทันสมัย

3. มีทีมพนักงานด้านการควบคุมคุณภาพ ( QC ) เพื่อตรวจสอบคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่องให้พร้อมสำหรับงานที่มีคุณภาพ

เครื่องตรวจสอบมาตรฐานสินค้า สร้างขึ้นเพื่อทดสอบความแข็งแรงก่อนถึงมือลูกค้า

4. ทีมพัฒนาสินค้าและกระบวนการผลิต ที่พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

5. ระบบ TPM เป็นระบบที่นำมาใช้เพื่อการดูแลเครื่องจักรภายในโรงงาน เพื่อความต่อเนื่องในกระบวนการผลิตและป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับตัวสินค้าได้

6. บริษัทมีการจัดอบรมเพืิ่อพัฒนาบุคลากรในบริษัท ในด้านต่างๆ เช่น มาตรฐานการตรวจสอบสินค้า รวมถึงระบบการคิดวิเคราะห์ต่างๆ เป็นต้น

  • มาตรฐาน ISO

ภายใต้การรับรองจากสถาบัน เซอร์ทิฟิเคชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด ภายใต้การดูแลของ สถาบัน Certification International (UK) Limited